Pirkimo ir pardavimo taisyklės

Pirkimo ir pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo ir mokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas sumoka reikiamą sumą už įsigyjamas paslaugą.

Asmens duomenų apsauga

2.1. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo tvarkymo ir vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to Lietuvos Respublikos įstatymų pagrindu reikalauja kompetentinga valstybės institucija arba kai yra atskiras rašytinis Pirkėjo sutikimas.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas paslaugas ir jas priimti.

3.2. Pirkėjas turi pateikti išsamią ir teisingą reikiamą informaciją Pardavėjui. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems Pardavėjui, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties, laikydamasis prekių grąžinimo ir keitimo taisyklių.

3.4. Pirkėjas pateikdamas užsakymą sutinka su šiomis pirkimo ir pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į Pirkėjo asmeninių duomenų privatumą ir neperleisti jų tretiesiems asmenims.

4.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklalapio veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

5.1. Pirkėjas užsakymus per luxurytransport.lt gali teikti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami luxurytransport.lt internetinėje parduotuvėje. Visos prekių kainos, įskaitant PVM, internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais.

5.3. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus įmoką už prekes, bet ne vėliau nei per 48 valandas.

Paslaugų grąžinimo taisyklės

6.1. Norėdami grąžinti įsigytas prekes, susisiekite su mumis el. paštu info@luxurytransport.lt ir pateikite šią informaciją:

     pirkimą patvirtinantis dokumentas;

– užsakymo numeris, jei toks buvo pateiktas;

– prekės pavadinimas;

– grąžinimo priežastis (netinkama kokybiška prekė, nekokybiška ar brokuota prekė, prekė pažeista transportavimo metu).

6.2. Kokybiškų prekių grąžinimo taisyklės:

6.2.1. Jums netikusias prekes galima pakeisti arba grąžinti per 14 dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos.

6.2.2. Gavę jūsų pranešimą susisieksime su jumis asmeniškai ir suderinsime grąžinimo tvarką ir sąlygas.

6.2.3. Paslaugų grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

6.4. Atsiskaitymas už grąžinamas paslaugas:

6.4.1. Pinigai pervedami į Pirkėjo banko sąskaitą per 10 darbo dienų nuo prekės grąžinimo dienos.

Rinkodara ir informacija

7.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje luxurytransport.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir teikti pasiūlymus.

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, keisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kuris akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

7.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

8.2. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.